• کتابخانه عمومی نیویورک
  • کتابخانه عمومی نیویورک

جزئیات پروژه

شرح پروژه

ساختمان ۹۰ فوت مربع خواهد شد از فضای تحقیق کتابخانه ای و قابل انعطاف تشکیل شده به جای طیف وسیعی از برنامه های مهندسی و علم است.