**** فروش ویژه کوپ معدن ****

فروش ویژه ۱۰ هزار تن کوپ مرمریت آباده (تک کوپ، دو کوپ، بی قواره، کرم، کرم صورتی)
جهت بازدید از می توانید به معدن مراجعه نمایید.

**** فروش ویژه ۴۰۰۰ متر سنگ مرمریت کرم و کرم صورتی ****